I dette dokumentet beskrives hva som forventes av styremedlemmer, ledere og ansatte i Seaborn samt innleide konsulenter som opptrer på vegne av Seaborn. Seaborn omfatter også alle datterselskaper.

Vårt forhold til omverdenen 

 1. Vi opptrer på en måte som sikrer Seaborns nøytralitet, troverdighet og integritet
  Det er viktig for Seaborn at omverdenen har tillit til oss og at vi har et godt omdømme. Alle våre styremedlemmer, ansatte og innleide er ansvarlig for å bidra til dette. 
   
 2. Vi overholder lover og regler
  Vi overholder til enhver tid gjeldende lover, regler og standarder, selv om det innebærer merkostnader eller forsinkelser. Det er et personlig ansvar å sikre etterlevelse av standarder og restriksjoner som fremgår av lovgivningen. 
   
 3. Vi vektlegger miljø og klima   
  Seaborn er et miljøansvarlig selskap. Seaborn skal fremme en ansvarlig klimapolitikk og overholde relevante nasjonale og internasjonale standarder. Vi vil være en pådriver for utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi og løsninger. Vi ivaretar klima og miljø i alle våre beslutninger og minimerer våre egne miljøutslipp. 
   
 4. Vi viser respekt for FNs menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
  Seaborn respekterer FNs menneskerettighetserklæring og unngår å involveres i brudd på disse. Seaborn sikrer arbeidstakernes rettigheter, herunder ansattes organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, fjerning av barnearbeid og forbud mot diskriminering i forbindelse med ansettelse og stillingsutnevnelser. Seaborn legger ILOs kjernekonvensjoner til grunn for sin virksomhet. Vi deler et ansvar for at Seaborn oppfyller disse kravene. 
   
 5. Vi sørger for riktig informasjon til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere
  Konkurransesensitiv informasjon er underlagt taushetsplikt og skal behandles i samsvar med våre regler for behandling av slik informasjon. Vi har alle et selvstendig ansvar for å følge Seaborns bestemmelser knyttet til dette. 
   
 6. Vi kommuniserer tydelig og korrekt
  Seaborn kommuniserer åpent og presis med alle interessegrupper og sørge for at viktig informasjon blir gitt til rett tid. Kommunikasjon mot media og offentlighet skjer i samsvar med Seaborns retningslinjer og i henhold til gjeldende fullmakter. 
   


Vår arbeidsform 

 1. Vi fatter våre vedtak på et solid faglig grunnlag og på rett nivå 
  Vi fatter beslutninger basert på solide faglige vurderinger og analyser av faktiske forhold. Ethvert vedtak fattes på riktig nivå i samsvar med gjeldende fullmaktsregler. Vi gjør oss kjent med myndighets‐ og fullmaktstrukturen i Seaborn, kjenner egne fullmakter og opptrer i samsvar med disse. 
   
 2. Vi setter Seaborns interesser først
  Seaborn respekterer den enkelte ansattes rett til privatliv og private interesser, og krever åpenhet og lojalitet i forhold til Seaborns interesser. Vi setter oss ikke i en posisjon hvor vi kan komme i en interessekonflikt med Seaborn. Vi bruker ikke konfidensiell informasjon til å oppnå personlige fordeler. Vi avklarer styreverv og eierinteresser hos kunder, leverandører, aktører i sjømatbransjen og samarbeidspartnere med våre overordnede. Vi skal ikke ha verv eller eierandeler der lojaliteten til Seaborn kan trekkes i tvil, eller som kan innebære at Seaborns renommé eller troverdighet trekkes i tvil. Hvis inhabilitet oppstår for øvrig, er det vår plikt på eget initiativ å varsle om forholdet. 
   
 3. Vi respekterer at informasjon er taushetsbelagt
  Vi har taushetsplikt om kunders, medarbeideres, leverandørers og andres personlige eller forretningsmessige forhold, som vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid i Seaborn. Dette gjelder opplysninger om forretningsmessig drift, sikkerhetsmessige forhold, personopplysninger og forhold som er av intern og/eller fortrolig art. Taushetsplikten gjelder både utad og i forhold til kolleger som ikke har behov for opplysningene i sitt arbeid. Vi gir ikke taushetsbelagte opplysninger til tredjepart uten skriftlig samtykke fra den som er beskyttet, eller hvor dette er hjemlet i lov eller forskrift. Taushetsplikten er ikke til hinder for varsling om kritikkverdige forhold. 
   
 4. Vi forvalter informasjon og IT‐systemer på en ansvarlig måte
  Seaborn behandler og bruker informasjon, IT‐systemer og internett‐tjenester på en ansvarlig og profesjonell måte. Elektroniske data som er lagret i Seaborns IT‐systemer er konsernets eiendom, og vi aksepterer at Seaborn har rett til å lese elektronisk informasjon som er lagret på Seaborns ITsystemer. 
   
 5. Vi har god intern kontroll med regnskapsinformasjon og kvalitet i prosessene
  Vi sørger for god internkontroll i de prosessene vi er involvert i ved at vi gjennomfører kontrolltiltak i henhold til dokumenterte retningslinjer. 
   
 6. Vi tar vare på Seaborns eiendeler 
  Seaborns eiendeler ivaretas og sikres på en hensiktsmessig måte. Vi bruker ikke Seaborns eiendeler til personlig formål med mindre dette er avklart i arbeidsforholdet eller er et resultat av Seaborns regler og retningslinjer. 
   
 7. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, smøring og hvitvasking
  Seaborn arbeider aktivt for å motarbeide korrupsjon. Dette betyr at vi ikke tilbyr eller mottar pengegaver eller andre økonomiske godtgjørelser i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler for oss selv eller andre. I Seaborn er vi varsomme med bruk av agenter og meglere. I Seaborn tar vi avstand fra alle former for hvitvasking av penger, og vi sikrer at finansielle transaksjoner hvor Seaborn er part ikke blir benyttet av andre til å hvitvaske penger. 
   
 8. Vi er forsiktige med gaver og andre fordelerVi er varsomme i forhold til å motta eller gi gaver eller høflighetsgester. Vi tar ikke imot gaver eller annen form for godtgjørelser hvis det er grunn til å tro at hensikten er å påvirke forretningsmessige beslutninger. Gaver eller fordeler med en verdi under kr. 1000 er normalt akseptabelt. Gaver med en verdi over kr. 1000 skal uansett rapporteres og registreres selv om det er vurdert at det ikke påvirker forretningsmessige beslutninger. Reiser og opphold skal alltid betales av Seaborn. Dersom vi er i tvil vedrørende gaver og fordeler skal vi konferere med vår nærmeste overordnede. 
   

 

Vårt arbeidsmiljø 

 1. Vi tar helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på alvor
  Seaborn skal være en trygg arbeidsplass. HMS sikres blant annet gjennom forebyggende tiltak og effektiv internkontroll. Seaborn skal tilfredsstille nasjonale og internasjonale standarder innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi er alle ansvarlige for å bidra til å oppnå disse målsettingene. 
   
 2. Vi fremmer likestilling og mangfold 
  Seaborn er et selskap som kjennetegnes ved respekt og like muligheter for alle gjennom et profesjonelt, positivt og inkluderende arbeidsmiljø. Seaborn stimulerer alle ansatte, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, alder eller politisk ståsted, til faglig og personlig vekst, medansvar og utnyttelse av egne ressurser. Vi er alle ansvarlig for å bidra til at diskriminering av kolleger eller seksuelt press ikke finner sted i Seaborn. 
   
 3. Vi har et rusfritt arbeidsmiljø
  Vi har et rusfritt arbeidsmiljø og tar avstand fra sammenblanding av rus og arbeid. Vi tolererer ikke at våre arbeidskolleger er beruset på jobb. 
   
 4. Vi avstår fra kjøp av seksuelle tjenester 
  Seaborn tar avstand fra kjøp av seksuelle tjenester. I forbindelse med arbeid, oppdrag og forretningsreiser for Seaborn har vi nulltoleranse for kjøp av seksuelle tjenester. 
   
 5. Vi har rett og plikt til å si ifra om kritikkverdige forhold i Seaborn Seaborn oppfordrer alle til å melde fra om forhold som ikke er som de bør. Varsling bør skje til nærmeste overordnede, alternativt kan en ta kontakt med verneombudet eller personallederen. Ledelsen skal beskytte de som varsler, og ta aktivt initiativ til å rette opp kritikkverdige forhold.